Search Menu Košík 0 Kč

Přihlášení

Registrace Obnovit heslo

Zásady zpracování osobních údajů Testline Clinical Diagnostics s.r.o.

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů, které probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Tyto Zásady zpracování osobních údajů bude TestLine Clinical Diagnostics v případě potřeby aktualizovat. Aktuální verze Zásad zpracování osobních údajů bude vždy dostupná na webové stránce http://www.testlinecd.czhttp://www.testlinecd.com a v sídle společnosti TestLine Clinical Diagnostics. Dojde-li v těchto Zásadách zpracování osobních údajů k podstatné změně ve způsobech nakládání s osobními údaji, TestLine Clinical Diagnostics informuje o těchto změnách na webové stránce http://www.testlinecd.czwww.testlinecd.com.

Základní informace o zpracovávání osobních údajů

Identifikační a kontaktní údaje správce: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o., IČO 47913240, se sídlem Křižíkova 188/68, Královo Pole, 612 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10122 (dále též „TestLine Clinical Diagnostics“), kontaktní e-mail: info@testlinecd.com, tel.: +420 549 121 239.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: TestLine Clinical Diagnostics nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť není povinnou osobou dle čl. 37 GDPR.

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: TestLine Clinical Diagnostics nepředává osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím ve smyslu čl. 44 a násl. GDPR.

Automatizované individuální rozhodování: TestLine Clinical Diagnostics neprovádí při zpracování osobních údajů automatizované individuální rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Informace o povaze poskytnutí údajů: Jsou-li osobní údaje zpracovávány za účelem plnění právních povinností, je poskytnutí údajů zákonným požadavkem. Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů, je poskytnutí údajů smluvním požadavkem.

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je nezávislý orgán veřejné moci příslušný k ochraně osobních údajů v daném státě. Dozorovým úřadem v místě sídla TestLine Clinical Diagnostics je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 125.

Další informace o zpracování osobních údajů

Účel a rozsah zpracování: Za účelem plnění smlouvy nebo plnění právních povinností TestLine Clinical Diagnostics zpracovává zejména: jméno, příjmení, název, datum narození, identifikační číslo, bydliště/místo podnikání, telefon, e-mail.

TestLine Clinical Diagnostics dále zpracovává údaje, které získá od subjektů údajů tím, že navštíví webovou stránku http://www.testlinecd.czhttp://www.testlinecd.com: IP adresa, příp. jiné online identifikátory.

TestLine Clinical Diagnostics nezpracovává zvláštní kategorii osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR ani osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů ve smyslu čl. 10 GDPR.

V případě, že má TestLine Clinical Diagnostics v úmyslu zpracovávat jiný osobní údaj než je uvedený v tomto článku, případně pro jiné účely, může tak činit na základě platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje subjekt údajů na samostatné listině.

Zpracování osobních údajů zaměstnanců TestLine Clinical Diagnostics upravuje vnitropodnikovým předpisem.

Doba zpracovávání údajů: Osobní údaje subjektů údajů TestLine Clinical Diagnostics zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 10 let od ukončení smluvního vztahu. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, TestLine Clinical Diagnostics zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy. V případě potřeby použití osobních údajů pro ochranu oprávněných zájmů TestLine Clinical Diagnostics, TestLine Clinical Diagnostics zpracovává po dobu nezbytnou k uplatnění těchto práv.

Zdroje osobních údajů: TestLine Clinical Diagnostics získává osobní údaje přímo od subjektů údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy. TestLine Clinical Diagnostics vždy informuje subjekty údajů, které z osobních údajů musí pro účely plnění smlouvy poskytnout.

Příjemci osobních údajů

TestLine Clinical Diagnostics nepředává osobní údaje žádným jiným správcům.

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů TestLine Clinical Diagnostics předává orgánům státní správy či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy mu tak ukládá zákon.

TestLine Clinical Diagnostics využívá následující zpracovatele osobních údajů:

Oblast spolupráce

Název zpracovatele

Školení zaměstnanců

Michal Urbánek (czkomplex.cz), IČO: 01674781,

se sídlem Potocká 58/7, 623 00, Brno – Kohoutovice

Ukládání dat

BioVendor - Laboratorní Medicína a.s.

IČO: 63471507

se sídlem Karásek 1767/1, Řečkovice, 621 00 Brno

Vyřizování dotačních projektů

Ing. Pavel Pospíšil

IČO 71768998

se sídlem 66467 Syrovice 493

 

Zpracování osobních údajů mohou pro TestLine Clinical Diagnostics provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

Technické zabezpečení dat

TestLine Clinical Diagnostics aplikuje za účelem zabezpečení osobních údajů proti jejich neoprávněnému nebo nahodilému zpřístupnění přiměřená a vhodná technická a organizační opatření, která jsou průběžně aktualizována. Technická opatření spočívají v nasazení technologií bránících neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům. Organizační opatření jsou sadou pravidel chování zaměstnanců TestLine Clinical Diagnostics a jsou součástí vnitřních předpisů TestLine Clinical Diagnostics, který se z bezpečnostních důvodů považuje za důvěrné. Jsou-li servery TestLine Clinical Diagnostics umístěny v datovém centru provozovaném třetí osobou, dbá TestLine Clinical Diagnostics na to, aby byla technická a organizační opatření zavedena i u tohoto poskytovatele.

TestLine Clinical Diagnostics umisťuje veškerá data pouze na serverech umístěných v Evropské unii nebo v zemích, zajišťujících ochranu osobních údajů způsobem rovnocenným s ochranou zajišťovanou právními předpisy České republiky.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má:

 1. právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od TestLine Clinical Diagnostics potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat od TestLine Clinical Diagnostics opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Subjekt údajů má zároveň právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů.
 2. právo na opravu osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby TestLine Clinical Diagnostics bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, příp. doplnil neúplné osobní údaje.
 3. právo na výmaz osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby TestLine Clinical Diagnostics bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených v GDPR.
 4. právo na omezení zpracování: Subjekt údajů má právo na to, aby TestLine Clinical Diagnostics omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby TestLine Clinical Diagnostics mohl přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) TestLine Clinical Diagnostics již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody TestLine Clinical Diagnostics převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 5. právo vznést námitku proti zpracování: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a které TestLine Clinical Diagnostics zpracovává z důvodu jeho oprávněného zájmu. TestLine Clinical Diagnostics v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 6. právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl TestLine Clinical Diagnostics, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu TestLine Clinical Diagnostics bránil, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
 7. právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se subjekt údajů domnívá, že TestLine Clinical Diagnostics nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména ve státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení pravidel zpracování osobních údajů.
 8. právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování: TestLine Clinical Diagnostics je povinen oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, TestLine Clinical Diagnostics informuje subjekt údajů o těchto příjemcích.
 9. právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů: Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí TestLine Clinical Diagnostics toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.
 10. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: V případě, že TestLine Clinical Diagnostics zpracovává některý z osobních údajů na základě souhlasu, má subjekt údajů právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu gdpr@testlinecd.com.

Soubory cookies

TestLine Clinical Diagnostics používá soubory cookies, malé textové soubory, které identifikují uživatele webové stránky http://www.testlinecd.czhttp://www.testlinecd.com a nahrávají jeho uživatelské aktivity. Text v souboru cookies je často tvořen řadou čísel a písmen, které jednoznačně identifikují počítač uživatele, neposkytují však žádné konkrétní osobní údaje o uživateli.

Webová stránka http://www.testlinecd.czhttp://www.testlinecd.com automaticky identifikuje IP adresu uživatele. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači uživatele po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů.

Účel užívání cookies:

TestLine Clinical Diagnostics používá soubory cookies a podobné technologie k několika účelům:

 • krátkodobé cookies, které jsou nutné pro fungování webu. Odstraní se zavřením prohlížeče, nebo dokončením operace na webu,
 • dlouhodobé cookies, které si pamatují nastavení zadané uživatelem, jako je například souhlas s používáním analytických cookies. Lze odstranit nastavením v internetovém prohlížeči.

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu,
 • konverzní, které umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů,
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů,
 • remarketingové, které jsou užívány pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení,
 • analytické, které pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí webové stránky tím, že pochopí, jak ji uživatelé používají.

Na webové stránce http://www.testlinecd.czhttp://www.testlinecd.com mohou být také umístěny soubory cookies třetích stran. Může se tak jednat například proto, že TestLine Clinical Diagnostics pověřil třetí stranu např. analýzou stránek.

Na webové stránce http://www.testlinecd.czhttp://www.testlinecd.com jsou využívány následující soubory cookies:

Typ

Vydavatel/ Název cookie

Expirace

Esenciální

basketID_oF15Kl1p_cs-CZ

 

persistent

Esenciální

ASP.NET_SessionId

session

Esenciální

.ASPXAUTH

persistent

Esenciální

ageConfirm

persistent

Tracking, Remarketing

AdWords

90 dní

Analytical

Google Analytics
(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc)

persistent
6 měsíců
persistent
6 měsíců
persistent
persistent
session

Tracking, Remarketing  

 

Sklik

30 dní

max 540 dní

Nastavení cookies: Většina webových prohlížečů přijímá soubory cookies automaticky. Poskytují však ovládací prvky, které umožňují jejich blokování nebo odstranění. Uživatelé webové stránky http://www.testlinecd.czhttp://www.testlinecd.com jsou tak oprávněni nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání cookies na jejich počítači zabráněno. Pokyny k blokování nebo odstraňování souborů cookies v prohlížečích lze zpravidla nalézt v dokumentaci nápovědy jednotlivých prohlížečů.

antigenní testy COVID zavřít